Jönköpings kommun

Systematisk kvalitetsarbete

Vi vill erbjuda den bästa utbildningen till varje elev. För att kunna göra detta måste vi hela tiden utvecklas och utifrån en struktur som gör utveckling möjlig. Därför bedriver vi på Bäckadalsgymnasiet hela tiden ett systematiskt kvalitetsarbete.

Fokus på Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen inom varje yrkesprogram, den nationella gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola ingår att en del av utbildningen äger rum på en arbetsplats. Denna praktik kallas för arbetsplatsförlagt lärande och förkortas APL.

En APL av hög kvalitet har mycket goda förutsättningar att ge en ung tjej eller kille goda kunskaper och viktiga kontakter inför ett fortsatt arbetsliv. Många framsynta organisationer och företag i Jönköpingsregionen samarbetar med oss vid Bäckadalsgymnasiet för att skapa en bra miljö och situation för arbetsrelaterat lärande. APL är även ett sätt för dem att rekrytera framtidens arbetskraft.

Våra APL-utvecklare sysslar till exempel med att kvalitetssäkra relationen mellan skolan och arbetsplatsen. De har även arbetat fram riktlinjer för APL för Bäckadalsgymnaiset som innehåller tjänstegarantier för APL. Dessa garantier är ett uttryck för att vi inom utbildning vid yrkesprogram i Jönköpings kommun i allmänhet och på Bäckadalsgymnasiet i synnerhet vill hålla en hög lägstanivå när det gäller APL.

Fokus på skolnärvaro

Organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gett ut skriften Vända frånvaro till närvaro. Denna skrift inleds på följande sätt:

Skolfrånvaro är ofta en indikation på att ett barn eller ung person inte mår bra. Det är en signal om att skolan i samverkan med andra aktörer inte kunnat ge eleven det stöd och den hjälp som behövts. [---]. Barn och unga som inte är närvarande i skolan riskerar att inte klara skolans kunskapskrav. Att öka skolnärvaron och se till att eleverna klarar skolan innebär en stor vinst för enskilda elever men också betydande ekonomiska besparingar för samhället.

Vända frånvaro till närvaro, SKR 2013

Eftersom vi på Bäckadalsgymnasiet arbetar utifrån en vision om att vi vill hjälpa alla elever att växa utifrån sina förutsättningar hamnar skolnärvaron ganska naturligt i fokus. Vi vill helt enkelt arbeta förebyggande för att våra elever inte skall hamna i ett mönster av hög frånvaro och därigenom inte klara delar av eller hela utbildningen.

Fokus på trygghet och studiero

Vår vision är att vara duktiga på att få alla elever att växa utifrån sina förutsättningar.

Vi tror att trygghet är viktigt för att kunna växa som person och vinna kunskap. Därför är det viktigt för oss att Bäckadalsgymnasiet är en trygg miljö att vistas i för dig som elev, oberoende av vem du är. Arbete kring trygghet och studiero står därför i fokus för oss.