Jönköpings kommun

För dig på Bäckadal

Betyg

Som elev på Bäckadalsgymnasiet har du under hela din studietid tillgång till dina betyg via lärplattformen Vklass.

Vid läsårets slut i årskurs 3 eller årskurs 4 (Anpassad gymnasieskola) skrivs ditt slutgiltiga betygsdokument ut och delas ut till dig. Det rapporteras också in till den nationella betygsdatabasen via Universitets- och högskolerådet (UHR).

Betygsförfrågningar, för dig som vill ha en kopia på dina betyg

Betygen sparas hos oss på Bäckadalsgymnasiet i ett år efter examen. Tag kontakt med ansvarig skoladministratör för det program som du gick. Betyg som är äldre än ett år finns hos Stadsarkivet och du kan beställa kopior via länken nedan, eller genom att ringa till Stadsarkivet.

E-tjänst för att beställa betyg från Stadsarkivet Länk till annan webbplats.

Behöver du kopia på betyg för att söka en utbildning på universitet eller högskola i Sverige?

Efter studenten rapporteras dina betyg in till UHR. Examensbevisen hämtas automatiskt upp om du söker en utbildning på något av Sveriges universitet eller högskolor via antagning.se. Du ser dock inte dina betyg förrän ansökan är redo att skickas in.

Har du inte ett examensbevis utan ett studiebevis från gymnasiet behöver du ladda upp det själv. Kopia på ditt studiebevis får du hjälp att beställa via länkarna ovan.

Elevdator

När du börjar på Bäckadalsgymnasiet får du låna en dator.
I samband med det skrev du och vårdnadshavare under att ni tagit del av information om villkor för lån av digital enhet.

  • Enheten är ömtålig. Var försiktig med den.
  • Enheten är stöldbegärlig. Den ska alltid finnas under uppsikt eller i godkänd förvaring på skolan, till exempel elevskåp.
  • Efter skoldagen tar eleven med enheten hem.

Information angående stöld/skada på elevdator

Skolan arbetar tillsammans med elever och vårdnadshavare för att förebygga skador på eller förlust av den digitala enheten, men ibland kan det inträffa oönskade händelser.

Om en skada eller stöld uppstår ber vi dig göra följande:

  1. Anmäl skadan eller förlusten till Servicetekniker på skolan.
  2. Serviceteknikern gör en skade- eller förlustanmälan
  3. Enheten repareras eller ersätts.

Vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig om eleven inte har hanterat enheten korrekt. 

Stöld
När det gäller stöld utgår inget ersättningskrav om detta uppstår vid ett inbrott i elevskåp under skoltid. För att detta skall gälla måste skåpet vara låst med det hänglås som eleven fått ut från skolan. Vid stölder som inte faller under undantag enligt ovan, faktureras alltid datorns restvärde då stölden inträffat.

Vi rekommenderar att kontakt tas med det försäkringsbolag där ni har er hemförsäkring. Vid stöld är det också viktigt att det görs en polisanmälan då försäkringbolagen kräver detta.

Skada
När det gäller skada på datorn faktureras 1 000 kronor oavsett skada. Undantaget är om kostnad för reparation skulle understiga 1 000 kronor. Då faktureras faktisk kostnad.

På sidan Surfplatta och dator i förskola och skola Länk till annan webbplats. kan du läsa mer

Information vid lån av personlig digital enhet Pdf, 90.5 kB.

Köp av elevdator

När du tar studenten kan du köpa ut datorn för i nuläget 700 kronor. Du som valt att köpa ut din dator måste göra en särskild installation på den för att den ska fungera framöver.

Skapa lokalt konto på din dator, instruktion Pdf, 917.6 kB.

Frånvaroanmälan

Bäckadalsgymnasiet vill erbjuda dig en utbildning av hög kvalitet. För att vi skall lyckas tillsammans behöver du vara på plats i skolan.

Vi jobbar medvetet och förebyggande för att öka närvaron i skolan, bland annat genom att utveckla vår undervisning och genom en noggrann uppföljning av elevnärvaro. Vi följer även regelbundet upp anmäld frånvaro, för att säkra att vi inte missar att stödja killar och tjejer som behöver stöd och hjälp.

Ibland blir man dock sjuk och måste stanna hemma från skolan. Anmäl din frånvaro via vklass eller telefon: 036-10 28 00 före dagens första lektion.

För vårdnadshavare
Som vårdnadshavare får du en inloggning till vårt system i Vklass. Varje vecka skickas ett mejl till den adress du uppger i Vklass om frånvaro, läxor, studiedagar med mera. Om ditt barn har en otillåten frånvaro (mer än två timmar) skickas ett varningsmeddelande hem till dig som vårdnadshavare.

Du kan också frånvaroanmäla ditt barn i Vklass.

Individuellt val inför år 2, 3 och 4

Om individuella valet
Elever ska till årskurs 2 och 3 göra ett individuellt val. Det är kurser som du kan läsa utöver det som ingår i ditt program. Totalt ska 200 poäng väljas under utbildningen, som regel väljs en 100-poängskurs per år men det finns också andra möjligheter, till exempel flera 50-poängskurser.

Du gör ditt val av kurs under en period i januari och februari genom länk i Vklass. Mer information om hur du går tillväga får du innan valet startar. Under läsåret 24/25 är det dessa kurser vi erbjuder:

Kursutbud individuellt val år 2 lå 24/25

Kursutbud individuellt val år 3 lå 24/25

Behörighetsgivande kurser
De elever som vill kan genom sitt val öka sin behörighet inför vidare studier.
För att få grundläggande behörighet till högskolan måste du ha:

  • examen från ett högskoleförberedande program, eller
  • yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand.

Till många utbildningar krävs, förutom grundläggande behörighet, också särskild behörighet, din studie- och yrkesvägledare berättar gärna mer om det!

Utökad kurs
En utökad kurs är en vanlig kurs men den läses utöver programmets 2700/2800 poäng. Exempel: en elev vill bli behörig till en viss eftergymnasial utbildning på högskola eller yrkeshögskola men inom programmet finns ingen möjlighet att rymma alla de kurser som eleven behöver för behörighet. Eleven kan då välja att läsa kursen utöver övriga kurser i utbildningen.

Om du vill välja en utökad kurs gör du det i samband med individuella valet.

Läsårstider 2023-2024

Höstterminen börjar 2023-08-21
och slutar 2023-12-221

Studiedagar 25-26 september
Höstlov 30 oktober-3 november (vecka 44)

Vårterminen börjar 2024-01-08
och slutar 2024-06-14

Studiedagar 25 januari, 4-5 mars
Sportlov 12-17 februari (vecka 7)
Påsklov 2-5 april (vecka 14)
Lovdag 10 maj, 7 juni

Avslutningar

Läsårsavslutning år 1-2 samt år 3 AG är den 13 juni.

Studentavslutning år 3-4 är den 14 juni.

Andra aktiviteter för elever och vårdnadshavare finns i Vklass.

Schema

Vårdnadshavare för ungdomar under 18 år, elever samt lärare når schemat via Vklass.

För vårdnadshavare

Du är fortfarande viktig för det barn eller den ungdom du är vårdnadshavare för, även om de är 16 till 19 år gamla. Vi vill gärna ha en god kontakt och relation med dig. Vi vill jobba tillsammans för dig med syftet att din son eller dotter skall vara så väl rustad som möjligt inför framtiden.

Vilka vägar finns för dig att hålla dig informerad?
Vi arbetar med en gemensam lärplattform; Vklass. Alla elever och vårdnadshavare har inloggning till Vklass. Via lärplattformen får du information om ditt barns skolgång.

Genom din inloggning i Vklass får du löpande information om hur det går i de olika pågående gymnasiekurserna. Här finns information om den ungdom du är vårdnadshavare för når målen i de olika pågående kurserna och vad som fungerar bra och mindre bra.

Du har tillgång till Vklass fram tills att ditt barn fyller 18 år.

Vilka vägar finns för dialog skola – vårdnadshavare?
Du kallas en gång per termin till utvecklingssamtal tillsammans med ditt barn. Samtalet äger rum med mentor och handlar om studieresultaten och den allmänna skolsituationen. Utvecklingssamtalet är en del av din lagstadgade rätt till information från och dialog med skolan angående barnets eller ungdomens skolsituation.

Under utbildningen kallas du vid ett antal tillfällen till föräldramöte. Mötet är ett sätt för oss att skapa en dialog med dig och ge information.

Vi ser gärna att du tar kontakt med oss så snart som möjligt om du har frågor eller funderingar kring skolgång. I första hand är mentor för ditt barns klass kontaktperson från skolans sida i dessa lägen.

Välkommen att kontakta oss!